اهداف و برنامه ها  

دبیرستان دخترانه نرجس در نظر دارد با بکارگیری تجهیزات و امکانات آموزشی و دبیران و کادر آموزشی مجرب محیطی مناسب را برای دانش آموزان عزیز فراهم آورد.
همچنین با برگزاری جلسات آموزشی و مشاوره ای دوره ای خواستار همکاری اولیاء گرامی را در جهت هر چه بهتر شدن فضای آموزشی مدرسه و منزل دارد.