کادر اداری و اجرایی دبیرستان دخترانه نرجس  

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

1

زهرا علی بابایی

مدیر

2

فاطمه اجاقی

معاون آموزشی

3

پروین خزائی

معاون پرورشی

4

طاهره احمدی

معاون اجرایی

5

پروین یاراحمدی

معاون فناوری

6

ثریا فلاحی

سرایدار