درج مطلب
لیست کادر اداری و اجرایی
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 بهناز علیزاده سلیمی مدیر 
2 طاهره احمدی معاون پرورشی
3 پروین خزائی معاون پرورشی
4 مژگان نجفی معاون آموزشی
5 مهناز عالمی معاون آموزشی
6 پروین یاراحمدی معاون فناوری
7 سعیده جاویدی معاون اجرایی
8 فاطمه اجاقی معاون اجرایی
9 آذر گلپریان مشاور
10 هما صفایی رابط بهداشت
11 ثریا فلاحی سرایدار
12 ابراهیم محمدی خدمتگزار
 
 
تاریخ و ساعت
Saturday : 18/08/2018